XXIII sesja Rady Gminy w Obrowie (on-line)

w dniu 2020-11-27, godz. 10:00

1.Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji.)

5.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2034.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podatku od ni...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia roc...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

16.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w spr...)

17.Interpelacje i wnioski radnych.

18.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

19.Sprawy różne.

20.Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy w Obrowie.