XXII sesja Rady Gminy w Obrowie (on-line)

w dniu 2020-11-04, godz. 10:00

1.Otwarcie XXII sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XXI sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obliga...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 546/27 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)

13.Interpelacje i wnioski radnych

14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

15.Sprawy różne

16.Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy w Obrowie