XXI sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2020-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie XXI sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XX sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Obrowo i Medalu Honorowego Gminy Obrowo, a także zasad, trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu ich noszenia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Sąsieczno gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

17.Podjęcie uchwały złożonej przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały złożonej przez Komitet...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zawały

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Stajenczynki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego Funkcjonowania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad polityki czynszowej w latach 2018-2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2018-2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany progra...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu ok...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ok...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lok...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

28.Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych w dokumencie:„ Decyzja odwołanie od decyzji ws. uznania skargi (z 2.04.2020 r.) za bezzasadną”

Głosowanie (Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów po...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

30.Interpelacje i wnioski radnych

31.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

32.Sprawy różne

29.Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy w Obrowie