XX sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2020-06-09, godz. 09:00

1.Otwarcie XX sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji.)

5.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.Przedstawienie przez Wójta Gminy "Raportu o stanie gminy Obrowo za 2019 rok".

8.Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufani...)

10.Zapoznanie się : a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym, b) z opinią RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, c) z opinią Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok d) z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Obrowo za 2019 rok, e) dyskusja.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Pu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo, dz. nr ewidencyjne 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy.

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

23.Przedstawienie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

24.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej.)

25.Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

26.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.

27.Interpelacje i wnioski radnych.

28.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

29.Sprawy różne.

30.Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy w Obrowie.