XVII sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2020-02-06, godz. 09:00

1.Otwarcie XVII sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XVI sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2019/2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i wysokości udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wa...)

13.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Głosowanie (Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w spr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia kr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposob...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryc...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia try...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020- 2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gm...)

21.Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie b...)

22.Wnioski i interpelacje radnych

23.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

24.Sprawy różne

25.Zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy w Obrowie