XVI sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-12-20, godz. 10:00

1.Otwarcie XVI sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XV sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do budżetu 2020 r. , a następnie wykonania nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do b...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Wnioski i interpelacje radnych

16.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

17.Sprawy różne

18.Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy w Obrowie