XIV sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-11-28, godz. 10:00

1.Otwarcie XIV sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XIII sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podatku od ni...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2020 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z Alei Lipowej w Obrowie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Brzozówka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji statutowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania kom...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

26.Przedstawienie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy

27.Wybór Komisji Skrutacyjnej

28.Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy

29.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

30.Interpelacje i wnioski radnych

31.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

32.Sprawy różne

33.Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy w Obrowie