XII sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-10-17, godz. 12:00

1.Otwarcie XII sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XI sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach ze stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Obrowo

7.Informacja Wójta z działalności między sesjami

8.Interpelacje i wnioski radnych

9.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Obrowo, naruszenie praworządności oraz interesu strony, przewlekłe oraz biurokratyczne załatwianie sprawy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Podjęcie uchwały w rozpatrzenia petycji dotyczącej przejęcia dróg dojazdowych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo (działki ewidencyjne nr 296/14 oraz 297/23)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w rozpatrzenia petycji...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Dzikowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Sprawy różne

18.Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy w Obrowie