XI sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-09-10, godz. 12:00

1.Otwarcie XI sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z X sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Interpelacje i wnioski radnych

8.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obliga...)

12.Przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Toruniu na kadencję 2020-2023

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądach Powszechnych w Toruniu na kadencję 2020-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Osieku nad Wisłą

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Sprawy różne

16.Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy w Obrowie