IX sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-08-14, godz. 12:00

1.Otwarcie IX sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji)

4.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

5.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Interpelacje i wnioski radnych

8.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9.,Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

20.Sprawy różne

21.Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy w Obrowie