VIII sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-06-17, godz. 09:00

1.Otwarcie VIII sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie protokołu z VII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII sesji.)

4.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

5.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.Interpelacje i wnioski radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9.Przedstawienie przez Wójta Gminy "Raportu o stanie gminy Obrowo za 2018 rok"

10.Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufani...)

12.Zapoznanie się :

a.ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym,

b.z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu,

c.z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

d.z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

e.dyskusja

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ n...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Lubicz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa i jakości komunikacji na drodze krajowej nr 10.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia st...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo, dz. nr ewidencyjne 152/1, 152/2, 152/3, 154, 156/1, 156/2.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Obrowo dla dz. o nr ewidencyjnych 177/1, 181/4, 172/2, 175/3, 176/2, 178/1, 180/1, 182/4, 183/1, 185/2, 186/2, 187/1, 189/1, 190/1, 192/4, 192/5, 192/6, 196/6, 191, 196/2, 196/4, 196/5, 194, 193/1, 192/7, 171/3, 171/4, 171/5, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/14, 169/4, 165/2, 166/6, 163/6, 163/8.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

31.Sprawy różne.

32.Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy w Obrowie.