VII sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-03-28, godz. 10:00

1.Otwarcie VII sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z VI sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji)

4.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

5.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Obrowo za 2018 r.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie za okres od stycznia do grudnia 2018 r.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośr...)

9.Interpelacje i wnioski radnych

10.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ ni...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zas...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Brzozówce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania imien...)

22.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w s...)

23.Sprawy różne

24.Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy w Obrowie