IV sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2018-12-27, godz. 11:00

1.Otwarcie IV sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z III sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji)

4.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

5.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Interpelacje i wnioski radnych

8.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Obrowo do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia p...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Osiek n/Wisłą, w części dz. nr 17/4

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przys...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Dzikowo dz. nr 26

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częs...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzo...)

24.Sprawy różne

25.Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy w Obrowie