III sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2018-12-05, godz. 11:00

1.Otwarcie III sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z II sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji)

4.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

5.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Interpelacje i wnioski radnych

8.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podatku od ni...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Obrowo w 2019 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

14.Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/61

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

16.Sprawy różne

17.Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy w Obrowie