XXVI sesja Rady Gminy w Obrowie (on-line)

w dniu 2021-05-26, godz. 10:00

1.Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XXV sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Przedstawienie przez Wójta Gminy „Raportu o stanie gminy Obrowo za 2020 rok”

8.Debata nad przedstawionym Raportem o stanie gminy

9.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufani...)

10.Zapoznanie się: - ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym; - z opinią RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy; - z opinią Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Obrowo za 2020 rok; - z opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Obrowo za 2020 rok; - dyskusja;

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021- 2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębówiec gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia projektu uchwały przesłanej w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącej równego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od producentów preparatów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Osiek nad Wisłą, w sprawie przebudowy ulic: Osikowej, Kasztanowej, Jodłowej, Akacjowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Obrowo w sprawie przebudowy ulicy Leszczynowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 258 do skrzyżowania z ulicą Jagodową

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Obrowo do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S-10”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie intencji wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzozówce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie intencji wyko...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrowo na lata 2021-2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w roku 2021”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Obrowo, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo i łańcucha Wójta Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2021/2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr geodezyjne 178/17, 177.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

33.Interpelacje i wnioski radnych

34.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

35.Sprawy różne

36.Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy w Obrowie