XXV sesja Rady Gminy w Obrowie (on-line)

w dniu 2021-03-19, godz. 10:00

1.Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV sesji.)

5.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Obrowo za 2020r.

8.Sprawozdanie z rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021-2034.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

12.Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia potrzeby realizacji na terenie Gminy Obrowo inwestycji budowy Gminnego Żłobka wraz z Przedszkolem w miejscowości Brzozówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo Nr XVII/127/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Obrowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia gó...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Obrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Obrowo z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części jej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia pr...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia kr...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lok...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia projektu uchwały przesłanej w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącej równego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od producentów preparatów.

24.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Obrowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

27.Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 161/9.

Głosowanie (Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwa...)

28.Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno, dz. nr 161/10.

Głosowanie (Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwa...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr 114/6.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, stanowiącej własność Gminy Obrowo na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)

32.Interpelacje i wnioski radnych.

33.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

34.Sprawy różne.

35.Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy w Obrowie.