I sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2018-11-22, godz. 09:00

1.Otwarcie I sesji Rady Gminy przez Radnego Seniora

2.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Radnym oraz Wójtowi zaświadczeń o wyborze

3.Złożenie ślubowania przez radnych

4.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy

5.Stwierdzenie quorum

6.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

7.Wybór Komisji Skrutacyjnej

Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej)

8.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: a) zgłaszanie kandydatów, b) przeprowadzenie głosowania, c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Obrowie

9.Wybór 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Obrowie: a) zgłaszanie kandydatów, b) przeprowadzenie głosowania, c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Obrowie

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji oraz ich składów osobowych: a) Komisji Rewizyjnej; b) Komisji wniosków, petycji i skarg, c) budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, d) rolnictwa i ochrony środowiska, e) ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż., f) zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

11.Interpelacje i wnioski radnych

12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

13.Sprawy różne

14.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Obrowie